Modelcontract

IMG_7645-B
Ondergetekenden:


Fotograaf

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
Email
Website


Model

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
Email
Website


Komen overeen dat:

De volgende opnamen kunnen worden gemaakt, aangeven wat van toepassing is:

O portret     O model      O ……………………….

Plaats, datum en tijdstip van de opnamen is:

Het model mag de foto’s gebruiken en openbaar maken voor promotie doeleinden van haar werk als model, mits onder vermelding van de naam van de fotograaf als maker van de foto’s. Iedere andere openbaarmaking van de foto’s door het model zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf is niet toegestaan.

De fotograaf heeft het onverdeelde auteursrecht van de foto’s, met inbegrip van het recht tot openbaarmaking. De fotograaf mag deze foto’s gebruiken om zijn werk te promoten op zijn website, portfolio en fototentoonstellingen. Commerciële publicaties in grote oplagen (boven de 100) vinden plaats na overleg met model, waarna, indien van toepassing, een vergoeding afgesproken wordt. Nooit zal de fotograaf bij publicaties het model benadelen of haar/zijn naam schaden. Voor verzamelwerken, waarin het model een gedeelte is van een groter geheel, hoeft geen contact te worden opgenomen.

Indien een van beide partijen tot publicatie, anders dan onder voorgaande afgesproken, wil overgaan is dit toegestaan nadat de ander nadrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend en/of er schriftelijk overeenstemming is over een financiële vergoeding

Overtreding of niet nakomen van dit contract, van zowel de fotograaf als het model, geeft recht op een schadevergoeding conform de bepalingen en de regels van het Nederlands recht.

Door middel van een handtekening gaat men akkoord met de tekst en de inhoud van dit contract.

 

Aldus opgemaakt in tweevoud te ………………………dd…………………………………

 


Handtekening Fotograaf                                                                                        Handtekening Model